ทำไมต้องหมอเส็ง

                                                                  

                                                                                                                                                                             

                                                                

   ปรัชญาธุรกิจ( MLM(MULTI LEVEL MARKETING)
  1.เป็นธุรกิจของเราเอง
    -ลงทุนน้อย
    -ไม่เสี่ยง
    -มีรายได้และขยายธุรกิจอย่างไม่มีขีดจำกัด
    -เป็นมรดกได้
  2.เป็นธุรกิจที่เปิดโอกาสเท่าเทียมกัน
    -เริ่มต้นเหมือนกัน
    -ไม่จำกัดความรู้ประสบการณ์ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ วัย
    -ได้รับความยุติธรรมและการยกย่องอย่างเสมอภาคกัน
  3.เป็นธุรกิจแห่งการแบ่งปัน
    -แบ่งปันความรู้ ประสบปารณ์(มหาลัยชีวิต)
    -แบ่งโอกาส
    -แบ่งปันรายได้ ค่าใช้จ่าย เวลา
  4.เป็นธุรกิจที่มีอิสรภาพ เสรีภาพ
    -เวลา
    -การเงิน
    -การท่องเที่ยว
    -การบริหารองค์กร
    -การใช้ชีวิต
  ภายใต้กฏจรรยาบรรที่ดี(กฏทอง)
    1.ไม่ลด ไม่เพิ่มราคาสินค้า ทำให้คนอื่นเดือดร้อน
    2.ไม่แย่งสายงาน
    3.ไม่เสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจโดยไร้ศีลธรรม
    4.ไม่พูดให้ร้ายคนอื่น
  เหตุผลสำคัญที่ต้องเลือกธุรกิจ แสงสุริยะฉัตร 
  1.บริษัทมีความมั่นคง มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร้วต่อเนื่องในการทำธุรกิจ MLM
  2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ต้องการทำธุรกิจแบบยั่งยืน มีเป้าหมาย เน้นความซื่อสัตย์และคุณภาพ
  ในการเป็น บริษัทอันดับ 1 ในธุรกิจ MLM เป็นประการสำคัญ 
  3.บริษัทสร้างสำนักงานใหญ่บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท ด้วยเงินสด
  4.สถานที่ตั้งบริษัทมีความเป็นเอกภาพ มีพื้นที่มากมาย สะดวกต่อการติดต่อดำเนินธุระกิจ มีความเหมาะ
  สมด้วยประการทั้งปวง
  5.มีศูนย์บริการทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้สามารถขายธุรกิจได้ทุกที่
  6.มีโรงงานผลิตยาและสินค้าเป็นของตัวเอง มูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 200 ล้านบาท พร้อมด้วยระบบ
  การผลิตที่ได้มาตรฐานและทันสมัย สามารถควบคุมมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้าเพิ่มปริมาณการผลิต
  ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดและกำหนดราคาการจัดจำหน่ายที่ยุติธรรมต่อผู้บริโภค อีกทั่งยัง
  ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Pactice)จาก อย.
  7.ผลิตภัณฑ์มีหลายประเภท ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพและความงาม เป็นที่ต้องการและสอดคล้อง 
  ตามความปราถนาของคนทุกคนทุกยุคทุกสมัยขายดีตลอดกาลโดยไม่มีกระแสต่อต้าน รวมทั้งยังมีการ
  วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่ิองเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างเพียงพอ
  8.ผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า ใช้แล้วเห็นผล มีคุณสมบัติครบ 5 ประการ คือ
  1.มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
  2.ผู้ใช้ได้ประโยชน์สูงสุด
  3.ปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง
  4ประหยดเงินและเวลา
  5.ประกันความพอใจยินดีรับคืน
  ที่สำคัณ ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ให้ขึ้นทะเบียนยาประเภทยาแผนโบราณและยาสามัญ
  ประจำบ้าน จึงง่ายต่อการแนะนำและเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจ
  9.ความสัมพันธ์กับผู้บริโภคเป็นเชิงกุศล โดยมิได้มุ่งหวังเพียงรายได้หรือกำไรแต่อย่างเดียว
  10.แผนการจ่ายผลตอบแทนมีความเป็นธุรกิจ MLM อย่างแท้จริง มีความยืดยุ่น และสะดวกต่อการปฏิบัติ
  เอื้อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ด้วยการ
  ลงทุนไม่มาก แต่รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า
  11.เป็นระบบสะสมคะแนนที่ไม่จำกัดระยะเวลา ทำให้ประสบความสำเร็จและขึ้นสู่ตำแหน่งต่างๆได้ง่าย
  12.ทุกตำแหน่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว สามารถดำรงตำแหน่งได้ตลอดไป แม้ไม่มียอดก็ตาม
  13.ทุกตำแหน่งมีความยุติธรรม สามารถแซงกันได้ตามผลงาน ในขณะที่ประโยชน์ไม่สูญหาย สำหรับตำ
  แหน่งที่ถูกแซง
  14.ไม่มีการรักษายอดส่วนตัว ยอดประจำตำแหน่ง และยอดกลุ่ม เพื่อรักษาผลประโยชน์แต่อย่างใด
  15.มีรายได้และผลประโยชน์มากมายหลายทาง รับผลประโยชน์ทั้งรายวันและรายเดือน พร้อมด้วยระบบ
  16.เป็นธุรกิจที่มั่นคง สามารถเป็นมรดกตกทอดได้
  17.บริษัทฯมีอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆไว้คอยบริการสนับสนุน
  ส่งเสริมให้สมาชิกทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น
  18.บริษัทฯมีระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ มีศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำธุระกิจด้วยหลัก
  สูตรอบรมสัมนาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์แห่งความสำเร็จ 
  19.ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพจากประสบการณ์ 5 ปี ในธุรกิจ MLM ทำให้มีผู้ประสบความสำเร็จ
  มากมาย เป็นการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมสถาบันครอบครัวและสังคมให้มีความเข็มแข็ง มีความเป็น
  อยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง
  20.ที่สำคัญเป็นบริษัท MLM ของคนไทย บริหารงานโดยคนไทย เพื่อธุรกิจและผลประโยชน์ของคนไทย
  ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรุกรับฉับไว ที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
  21.ที่สำคัญสูงสุด ธุรกิจแสงสุริยะฉัตร มีไว้สำหรับ คุณ เพื่อสานฝันให้เป็นจริง จากเหตุผล 20 ประการ 
  ทำให้บริษัท 2002 จำกัด มีลักษณะสอดคล้องกับปัจจัยสำคัญ 6 ประการ
  1.บริษัทมั่นคง
  2.ผู้บริหารเป็นมืออาชีพในธุรกิจ MLM และมีวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจ
  3.ผลิตภัณฑ์ที่ดีมคุณภาพและราคาเป็นธรรม
  4.มีแผนการตลาดที่ดี ที่สามารถทำงานง่าย ได้จริง
  5.มีระบบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม
  6.มีความสัมพันธ์อันดีในองค์กร ยึดมั่นในกฏจรรยาบรรณของธุรกิจ MLM

 

ทำไมต้องสมุนไพร หมอเส็ง

คุณหมอเส็งเป็นแพทย์ผู้มีประสบการณ์ กว่า 40 ปี คุณหมอเส็งคลุกคลีอบู่กับสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก เพราะเตี่ยและบรรพบุรุษเป็นหมอยาสมุนไพร 
มาจากเมืองจีน เริ่มฝึกฝนเป็นหมอเเมะกับเตี่ยตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งกว่าจะได้มานั่งตรวจคนไข้ด้วยตัวเอง ก็ต้องศึกษาเรื่องสมุนไพรชนิดต่างๆก่อน
และก็เป็นลูกมือของเตี่ยในการปรุงยาสมุนไพร และรักษาคนไข้จนกระทั่งสามารถแมะคนไข้ได้ด้วยตัวเอง นั่นหมายความว่า คุณหมอเส็งมีประสบ
การณ์มากถึง 54 ปี เลยทีเดียว หรือจะเรียกว่าตลอดทั้งชีวิต ของคุณหมอเส็งคลุกคลีอยู่กับสมุนไพรก็ว่าได้ แพทย์ทางเลือกและสมุนไพรเคล็ด
ลับ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ไวขึ้น
          แพทย์ทางเลือกเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ และรักษาโรคที่มีประวัติยาวนานเป็นหลายร้อยปี ยกตัวอย่างเช่น แพทย์แผนไทย มีประวัติ
ความเป็นมา ยาวนานกว่า 800 ปี แพทย์แผนจีนมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 6,000 ปี ภูมิปัญญารวมถึงความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และ
รักษาโรคมีมากมาย สะสมมายาวนาน รุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเวลายังเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ดีให้เราทราบว่า ศาสตร์เหล่านี้ ดูแลสุขภาพและรักษาโรค ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
        หลักการและวิธีการตรวจวินิจฉัยของแพทย์ทางเลือก แพทย์ทางเลือกจะใช้หลักของ ความสมดุลของร่างกายเป็นหัวใจสำคัญ ใจการดูแล
สุขภาพ และรักาาโรค ซึ่งเป็นแนวทางที่เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติ โดยมีหลักการง่ายๆว่าร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง ย่อมอยู่บนพื้นฐาน
ของความสมดุล โดยใช้สมุนไพรเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้ว ความเจ็บป่วยก็จะลดน้อยลงไปได้
เอง ยาสมุนไพรที่ใช้จะมีส่วนผสมของสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ผสมกันอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อเสริมฤทธิ์สมุนไพร และหักล้างพิษของสมุนไพร
บางตัว เพื่อให้ได้ยาสมุนไพรที่เรียกว่า สมุนไพรตำรับ ไปใช้ในการรักษาโรค เรื้อรังชนิกต่างๆ สำหรับคนๆนั้น
       การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์แต่ละแผนก็จะแตกต่างกันไป
วิธีการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีน
การตรวจจับชีพจร(แมะ) เพื่อดูความหนักเบาความเร็วช้าของชีพจร รูปแบบของการเต้นชีพจร จะบอกได้ว่าร่างกาย อยู่ในสภาวะสมดุลหรือมีปัญ-
หาที่อวัยวะใดหรือไม่ ตรวจดูจากอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น สี ปริมาณของเลือด ประจำเดือน อาการเวียนศรีษะ ร้อนใน หนาวใน ปวดเอว
ปวดขา ปวดหลัง มือเท้าเย็น ลักษณะดวงตา ลักษณะผวหนัง ลักษณะของลิ้น 
วิธีการตรวจวินิจฉัยแพทย์แผนไทย
ตรวจดูด้วยสมาธิ วิธีการนี้อาจจะดูแปลกสำหรับคนทั่วไปอยู่สักหน่อยแต่มีจริง
การตรวจดูอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น เจ็บอก มีไข้ ปวดศรีษะ หนาวสั่น  กระหายนํ้า เป็นต้น(คล้ายคลึงกับแพทย์แผนจีน)
ซึ่งการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการเหล่านี้จะทำให้แพทย์ทราบว่า ต้องเริ่มจากตรงไหนก่อน แพทย์ก็จะทำการปรับสมดุลร่างกายของคนไข้ด้วยการใช้
ตำรับสมุนไพร จ่ายเป็นยาให้รับประทานในปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมกับคาวมรุนแรงของโรคและอวัยวะของคนๆนั้น
    กระบวนการรักษาโรคแบบถูกต้องที่คนทั่วไปมองข้าม กระบวนการที่ถูกต้องควรมีลำดับตามนี้
1-ปรึกษาแพทย์หรืออย่างน้อยก็เภสัชกร
2-แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำให้ยา
3-ทานยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
 วินิจฉัยถูก...รักษาถูก...กินยาถูก...สุขภาพดีขึ้น...คุ้มกับเงินที่จ่ายไป
    แต่สิ่งที่เห็นทำกันอยู่ประจำเป็นแบบนี้
1-ปรึกษาเพื่อนหรือวินิจฉัยโรคเอง(โดยที่เพื่อนหรือตัวเองไม่ได้มีความรู้และเครื่องมือใดๆเลย)
2-หาซื้อยามาทานเอง
3-ทานยาผิดตัว ผิดปริมาณและระยาเวลา
  วินิจฉัยผิด...รับยาผิด...กินยาผิด...สุขภาพแย่ลง...เสียตังฟรี
จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ตอนแรกที่มีปัญหาเราปรึกษาถูกคนไหม เพราะถ้าเราปรึกษาท่านผู้ชำนาญการแน่นอนว่า การวินิจ
ฉัย ก็ค่อนข้างมั่นใจ ได้มากกว่าการถามเพื่อนที่ไม่มีความรู้เลย ถ้าเราได้รับการวินิจฉัยโรคและคำแนะนำที่ถูกต้อง ยาที่ใช้ ปริมาณหรือระยะเวลา
ที่ต้องทานก็จะถูกต้อง ตามไปด้วย จริงไหมครับ
    นี้คือคำตอบว่าทำไมต้องเป็น หมอเส็ง
1-ตรวจหรือวินิจฉัยโรคด้วยตัวคุณหมอเส็งเอง
2-ปรุงยาเองซึ่งมีโรงงานผลิตยาเอง
3-มีประสบการณ์ในการรักษาที่มีคนยอมรับกันมา ยาวนาน
        ที่นี้ขึ้นอยู่กับท่านเองครับ....ท่านจะให้โรคร้ายรอยา หรือจะให้ยารอโรค....ตัดสินใจเองครับท่าน

 

 ความเชื่อมั่น 4 ประการ
1.เชื่อมั่นบริษัท
  -มีความมั่นคง
  -เป็นบริษัทของคนไทย บริหารงานโดยคนไทย เพื่อผลประโยชน์ของคนไทย
  -ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถและวิสัยทัศน์เยี่ยม
  -มีสำนักงานใหญ่ มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ ย่านทำเลทองของการทำธุรกิจ
  -มีโรงงานผลิตสินค้ามูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท
  -มีศูนย์บริการอยู่ทุกภูมิภาค เป้าหมายขยายทุกจังหวัดในประเทศ
  -มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  -มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  -ระบบบริหารงานที่ดี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
  -มีการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายอย่างมีระบบต่อเนืองตลอดเวลา
Visitors: 334,965