ใบทะเบียนพาณิชย์

ทะเบียนเลขที่ 3441000257241

คำขอที่ 1103457000022

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์

ใบทะเบียนพาณิชย์

ใบสำคัณนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

นาย แก้ว ปะนัดสุจ่า

ได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

ศูนย์ออนไลน์หมอเส็งบางพลี

เขียนเป็นอักษรโรมัน

จำหน่ายสมุนไพรหมอเส็ง ศูนย์บางพลี

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 8/126 หมู่ที่ 4ซอย-....ถนน.เทพารักษ์ ตำบลแขวง.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จังหวัด.สมุทรปราการ

 

 

 

Visitors: 198,536