โรคเบาหวาน

                                               

โรคเบาหวาน 
เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้ใหญ่ไทย คือประมาณ 2.5-6% ของประชากร(ถ้าคิดจากคนไทย 60 ล้านคน ก็จะมีคนเป็นโรคเบาหวานประมาณ
3 ล้านคน ) โรคเบาหวานเป็นสาเหตุสำคัญอันดับแรกที่ทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรัง นอกจากนั้นยังเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้เกิดโรคของหลอด
เลือดตีบตันได้ ในทุกส่วนของร่างกาย เช่น โรคอัมพฤกษ์อัมพาต จากเส้นโลหิตสมองตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด จากเส้นเลือดหัวใจ
ตีบ โรคเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายมือ ปลายเท้าอุดตัน และยังเป็นสาเหตุของตาบอดจากทั้งเบาหวานขึ้นตา และต้อกระจกได้อีกด้วย
                      แล้วมีใครบ้างมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน
 ผู้ที่ควรตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดว่าเป็นเบาหวานหรือไม่ ได้แก่
-อ้วน
-มีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัวสายตรง
-เคยคลอดบุตรตัวโตมากกว่า 4 กก.
-ความดันโลหิตสูง
-ไขมันในเลือดชนิด HDL น้อยกว่า 35 มก/ ดล.
-เคยมีประวัติของการตรวจความทนนํ้าตาลกลูโกสแล้วผิดปกติ
-แนะนำให้ประชาชนทั่วไป ที่มีอายุเกิน 45 ปี ควรตรวจระดับนํ้าตาลในเลือดเพื่อหาความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานทุก 3 ปี
                          เรารักษาเบาหวานไปเพื่ออะไร
   จุดประสงค์ของการรักษาเบาหวาน คือ 
1.แก้ไขภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันที่เกิดจากระดับนํ้าตาลสูงมาก จนอาจหมดสติ 
2.แก้ไข อาการของเบาหวาน เช่น ปัสสาวะบ่อย นํ้าหนักลด ฯลฯ
3.ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ที่เกิดขึ้นจากเบาหวาน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดตีบตัน เช่น อัมพาต โรคกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด
โรคไตวาย แผลเรื้อรัง การอุตตันของหลอดเลือดแขนขา รวมทั้งเบาหวานขึ้นตา และต้อกระจกด้วย การควบคุม เบาหวานที่ดีคือ สามารถ
ควบคุมระดับนํ้าตาลหลังดอาหาร ได้น้อยกว่า 120 มก./ดล.
                     การรักาาเบาหวานทำอย่างไร
การรักษาโรคเบาหวาน ผู้ป่วยมีส่วนสำคัญในการรักษา มากกว่าแพทย์ การดูแลตนเองที่ถูกต้อง จะช่วยให้ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด
ได้ดี และไม่มีโรคแทรกซ้อน
-การควบคุมอาหาร เลือกทานอาหารที่มีความหวานตํ่า ปรับสัดส่วนอาหารให้เหมาะสมจะทำให้การดูดซึมกลูโกสช้าลง ทำให้ระดับนํ้าตาล
ในเลือดลดลงได้ 
-การให้ยารับประทาน ยารับประทาน จะช่วยกระตุ้นหลั่งอินสุลินทำให้มีการใช้กลูโกสมากขึ้น ลดการสร้างกลูโกสใหม่ในร่างกาย และยับยั้ง
การดูดซึมกลูโกสทำให้ระดับนํ้าตาลตํ่าลงได้
-การฉีดอินสุลิน เพื่อทดแทนอินสุลิน ที่ขาดไปอินสุลินจะพากลูโกสเข้าไปใช้ในเนื้อเยื่อร่่างกาย ทำให้ระดับนํ้าตาลลดลงได้
-การออกกำลังกาย ทำให้มีการใช้พลังงาน ระดับนํ้าตาลลดลงได้ การเลือกใช้การรักษาใด ขึ้นอยู่กับชนิด และความรุนแรงของเบาหวาน
                                 สมุนไพรหมอเส็งเป็นแพทย์ทางเลือกที่จะทำให้อาการเบาหวานที่ท่านเป็นอยู่ อาการดีขึ้น
                                                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-819-5768

                                

                                                                   

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986