โรคความดันโลหิตตํ่า

                                         

โรคความดันโลหิตตํ่า
โรคความดันโลหิตตํ่าเกิดจากอะไร
ความดันโลหิตตํ่ามีหลายสาเหตุคือ
1-เลือดน้อย หรือ ปริมาณนํ้าเลือดมีน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากเลือดจาง จากการขาดธาตุเหล็กกรดโฟลิค หรือจากการสืบสายเลือดปริมาณมาก
เช่น มีประจำเดือนมากเกินไป อาจจะเกิดจากเพราะกินนํ้าน้อย เหงื่อออกมาก ท้องเสียหรืออเจียนแล้วเสียนํ้ามากบางครั้งการอดอาหารก็ทำให้
ความดันโลหิตตํ่าลงจากการกินที่น้อย
2-ฮอร์โมนในร่างกายแปรปรวน มีฮอร์ในร่างกายหลายตัวที่เป็นสาเหตุทำให้ความดันเลือดลดตํ่าลงเพราะ เมื่อฮอร์โมนบางชนิดไม่อยู่ในสมดุล
จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวกว่าเดิม ซึ่งทำให้ความดันเลือดลดลง
3-ประสาทอัตโนมัติไม่ในสมดุล ระบบประสาทอัตโนมัติคือ ซิมพาเตติก และพาราซิมพาเตติก จะเป็นตัวควบคุมความดันเลือด พาราซิมเตติก
จะทำให้ความดันเลือดสูงขึ้น ส่วนพาราซิมพาเตติก จะทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้ความดันเลือด ลดลง โดยทั่วทั้งสองส่วนของระบบ
ประสาท จะอยู่ในสมดุลเราจึงอาการเป็นปกติ แต่เมื่อใด ที่เราเกิดอาการ เครียดจัด ไม่สบายเรื้อรัง ประสาทอัตโนมัติทำงานผิดเพี้ยนไป
 ก็จะทำทำให้ความดันเลืดตํ่าได้
4-เครียดจัดนอนไม่หลับ หรือมีอารมณ์แปรปรวน เหล่านี้ทำให้ความดันเลือดลดตํ่าลวได้ทั้งสิ้น
5-เกิดจากผลข้างเคียงของยา มรยาหลายตัวที่ทำให้ความดันเลือดลดลงโดยเฉพาะกลุ่มยาลด ความดันเลือดสูงนั่นแหล่ะ ทำไปทำมาหาก
หมอให้ยามากเกินไปก็จะทำให้ความดันเลือดลดตํ่า ลงมากเกินไปด้วย
6-โรคหัวใจ คนที่มีโรคหัวใจโต คนที่เคยมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด คนที่เคยมีหัวใจวาย ก็อาจจะมีความดันเลือดตํ่าด้วย เพราะหัวใจไม่มีแรง
บีบเลือดส่งไปเลี้ยงร่างกายได้เท่ากัน คนปกติ ความดันเลือดจึงลดตํ่า 
7-ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รัยาเคมี หัวใจและระบบไหลเวียนของเลือดจะอ่อน ระโหยโรยแรงไปหมด ก็มีความดันที่ตํ่ากว่า
              ใครบ้างมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตตํ่า
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตตํ่า ได้แก่ 
-ผู้สูงอายุจากการดื่มนํ้าน้อย และจากไม่ค่อยคลื่อนไหวของร่างกาย
-ผู้มีโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันหัวใจ โรคของต่อมไทรอยด์และภาวะซีด
-กินยาบางชนิดโดยเฉพาะยาขับนํ้า ยาโรคความดันโลหิตสูงและยาโรคเบาหวาน
-มีภาวะขาดนํ้า จากสาเหตุต่างๆ เช่น ท้องเสีย หรืออาเจียน รุนแรง หรือภาวะลม แดด
โรคความดันโลหิตตํ่ามีอาการอย่างไรบ้าง
อาการที่พบบ่อยของโรค/ภาวะความโลหิตตํ่า คือ
-วิงเวียนหน้ามืด เป็นลม
-ตาลาย
-คลื่นไส้ อาจอาเจียน
-มือ เท้าเย็น
-เหงื่ออกมาก
-ชีพจรเบา เต้นเร็ว
-หายใจเร็ว เหนื่อย
-กระหายนํ้าตัวแห้ง ปัสสาวะน้อย เมื่อเกิดจากภาวะขาดนํ้า 
-บางคนอาจมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก เมื่อเกิดจากการแพ้สิ่งต่างๆ
-อาจชัก
-หมดสติเมื่อความดันตํ่ามากๆ
                          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768

 

                                  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 207,986