โรคกล้ามเนื้ออ่อน แรงเอแอลเอส

                                      

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่ใช่โรคของ กล้ามเนื้อดดยตรงแต่เป็นโรคที่เกิด จากความผิดปกติ ของเซลล์ประสาทนำคำสั่ง 
แล้วส่งผลทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เนื่องจากขาดเซลล์ประสาท นำคำสั่งเหล่านี้ค่อยๆเกิดการเสื่อมและตายไปในที่สุด
และเนื่องจากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เอแอลเอส เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซล์ประสาทนำคำสั่ง จึงมีชื่อเรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า "โรคเซลล์ประสาทนำคำสั่ง(mortor neuron dlsease; MND) หรือโรคประสาทนำคำสั่งเสื่อม"
ในประเทศสหรัฐอเมริกา จะรู้จักโรคนี้ในชื่อของโรค ลู-เก-ริก (LOU Gehrig Diseasa) ซึ่งตั้งชื่อโรคตามชื่อนักเบส
บอลที่มีชื่อเสียงที่เป็นโรคนี้ในปี ด.ศ. 1930
                 สาเหตุของ โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส
ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเหตุใดเซลล์ประสาทนำคำสั่งจึงเกิดการเสื่อม โดยสมมุติฐาน เชื่อว่า โรคกล้ามเนื้ออ่อน
แรง เอแอลเอส เกิดจากหลาบเหตุปัจจัยก่อให้เกิดโรคร่วมกัน ได้แก่ การมีปัจจัยบางอย่างทางพันธุกรรมซึ่งยังไม่
ทราบแน่ชัด ที่ทำให้เซลล์ประสาทนำคำสั่งมีโอกาสเสื่อมได้ง่ายกว่าบุคคลอื่น มีปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีการ
ปนเปื้อนของสารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารโลหะหนัก รังสีหรือการติดเชื้อไวรัสบางชนิด มาช่วยกระตุ้นส่งเสริมให้
ประสาทนำคำสั่งเกิดการทำงานผิดปกติร่วมกับ อายุที่สูงขึ้นตามกาลเวลา ทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเซลล์
อันเนื่องมาจากแบตเตอรี่ที่คอยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ที่เรียกว่าไมโตคอนเตรีย(mitochondria)มีความผิดปกติ
แต่สมมุติฐานเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ที่แน่ชัด
                     อาการและการดำเนินของโรคเอแอลเอส เป็นอย่างไร
เริ่มต้นผู้ป่วยจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงของมือ แขน ขา หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่งก่อน เช่นยกแขนไม่ขึ้นเหนือ
ศรีษะกำมือถือของไม่ได้ ข้อมือหรือข้อเท้าตก เดินแล้วหกล่มบ่อยหรือสะดุดบ่อย ขึ้นบันไดลำบาก ลุกนั่งลำบาก
เป็นต้น อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจะค่อยๆเป็นมากขึ้นจนลามไปทั้ง 2 ข้าง ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการกล้ามเนื้อ
อ่อนแรงของแขนหรือขาทั้งสองข้างตั้งแต่ต้น นอกจากอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้ว ยังพบว่ามีกล้ามเนื้อลีบ
ร่วมกับกล้ามเนื้อเต้นร่วมด้วย ผู้ป่วยบางรายอาจมาพบแพทย์ ครั้งแรกด้วยมือลีบหรือขาลีบ พูดไม่ชัด พูดเหมือน
ลิ้นแข็ง
                                 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 089-819-5768

 

Visitors: 207,987